สารพันปัญหา
คำตอบ : ท่านสามารถเขียนคำร้องขอแก้ไข และยื่นหลักฐาน ดังต่อไปนี้
 
    1. แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล (Download ใบคำร้อง คลิกที่นี่)
    2. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบ จำนวน 1 ฉบับ
    3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
โดยติดต่อขอยื่นแบบคำร้องมาที่ 
กองบริหารทรัพยากรบุคคล  กรมควบคุมโรค
อาคาร 3 ชั้น 4 กรมควบคุมโรค ถนนติวานนท์ 
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
โทรศัพท์: 02-5903059

ภายในวันที่ 6 ธันวาคม 2566 ภายในวันและเวลาราชการ
คำตอบ : หากท่านทำการกรอกข้อมูลอื่น ๆ ผิด ไม่ต้องยื่นคำร้องแก้ไขข้อมูล แต่ให้นำเอกสารที่ถูกต้อง ไปยื่นให้กับเจ้าหน้าที่ ในวันสอบข้อเขียน
คำตอบ : ในกรณีที่กรอกเลขที่บัตรประจำ ตัวประชาชนผิดพลาด จะไม่มีการแก้ไขไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตามดังนั้นผู้สมัครควรจะตรวจทานข้อมูลให้ถูกต้องก่อนส่งใบสมัคร
คำตอบ : ในกรณีที่มีการเปลี่ยนคำนำหน้านาม, ชื่อ หรือนามสกุล หลังจากที่ได้สมัครสอบไปแล้ว ไม่ต้องยื่นคำร้องขอแก้ไข ทั้งนี้ในวันสอบข้อเขียนหรือในกรณีที่มีการติดต่อเกี่ยวกับการสอบจะต้องนำ หลักฐานพร้อมสำเนาการเปลี่ยนคำนำหน้านาม, ชื่อ หรือนามสกุล มาแสดงพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน
คำตอบ : ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน - วันที่ 6 ธันวาคม  2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
คำตอบ : ชำระเงินได้ ตั้งแต่ ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน - วันที่ 7 ธันวาคม 2566 โดยมีช่องทางการชำระเงิน 4 ช่องทาง ดังนี้

(1) การชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้สมัครสอบสามารถชำระเงินค่าธรรมนียมในการสมัครสอบได้เฉพาะ ที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ ภายในวันและเวลาทำการของธนาคาร
และให้เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ด้วย ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในหลักฐาน การชำระเงิน หากพบว่าไม่ถูกต้องให้รีบติดต่อ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาที่ชำระเงินภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากที่ชำระเงินแล้ว

(2) การชำระเงินผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้สมัครสอบที่มีบัตร ATM ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สามารถเลือก ชำระเงินผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยกดเลือก "บริการอื่น ๆ" จากนั้นเลือก "ชำระค่าบริการ/เติมเงินมือถือ" เลือก "ระบุรหัสบริษัท" ใส่รหัสของกรมควบคุมโรค (Company code) "9328" จากนั้นใส่หมายเลขอ้างอิง Ref.1 : เลขที่อ้างอิงในการชำระเงิน 10 หลัก และ Ref.2 : เลขบัตร ประจำตัวประชาชน ใส่จำนวนเงินเฉพาะค่าธรรมนียมสอบ (ระบบจะทำการหักชำระค่าธรรมเนียมธนาคาร 30 บาท) ทั้งนี้ สามารถชำระเงินได้ภายในเวลา 22.00 น. ของวันที่ 7 ธันวาคม 2566 และให้เก็บ หลักฐานการชำระเงิน (Slip) ไว้เป็นหลักฐานด้วย

(3) การชำระเงินผ่านช่องทางแอปพลิเคชั่น krungthai Next ของ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ให้ผู้สมัครสอบเปิดแอปพลิเคชั่น Krungthai Next และเข้าสู่ระบบ เลือก "จ่ายบิล" เลือก "หมวดหมู่" ค้นหารหัสของกรมควบคุมโรค (Company code) "9328" จะปรากฏหัวข้อ "กรมควบคุมโรค - รับสมัครสอบ (9328)" และใส่หมายเลขอ้างอิง Ref 1 : เลขที่อ้างอิงในการชำระเงิน 10 หลัก และ Ref.2 : เลขบัตรประจำตัวประชาชน จากนั้นใส่จำนวนเงินค่าธรรมเนียมสอบ และใส่รหัสยืนยันการชำระเงิน ของท่านและกดเสร็จสิ้น ทั้งนี้ สามารถชำระเงินได้ภายในเวลา 22.00 น. ของวันที่ 7 ธันวาคม 2566
และให้เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เป็นหลักฐานด้วย ทั้งนี้ การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครเรียบร้อยแล้ว                                                                                                                                                                                                     

(4) การชำระเงินผ่านแอปพลิเคชั่น "เป๋าตัง"                                                                                                         ผู้สมัครสอบที่ได้ลงทะเบียน (Register) ของแอปพลิชัน "เป๋าตัง" สามารถนำรหัส QR Code ไปทำรายการชำระเงินผ่านแอปพลิเคชั่น "เป๋าตัง" ชำระเงินภายในเวลา 22.00 น. ของวันที่ 7 ธันวาคม 2566  และให้เก็บหลักฐานการชำระเงิน (slip) ไว้เป็นหลักฐานชำระเงินไว้ด้วย       
คำตอบ : ผู้สมัครสอบจะต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 230 บาท 
ค่าธรรมเนียมการสอบ จำนวน 200 บาท
ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมบริการทางอินเทอร์เน็ต จำนวน 30 บาท 
โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
คำตอบ : ผู้สมัครสอบที่ชำระค่าธรรมเนียมแล้ว จะได้รับเลขประจำตัวผู้สมัครสอบ โดยจะกำหนดเลขประจำตัวสอบตามลำดับของการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ และสามารถเข้าไปพิมพ์ใบสมัคร (ฉบับจริง) ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ที่เว็บไซต์  ทางเว็บไซต์ http://job.ddc.moph.go.th และ https://ddc.thaijobjob.com วันที่ 14 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป           
คำตอบ : กรมควบคุมโรค จะประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในวันที่ 14 ธันวาคม 2566  ทางเว็บไซต์ https://ddc.thaijobjob.com และเว็บไซต์กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมควบคุมโรค https://ddc.moph.go.th/dhrm/ หัวข้อ "ประกาศรับสมัครงาน "
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7159 กด 3 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น. Line ID : @thaijobjob  Facebook : https://www.facebook.com/thaijobjob1