ประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมควบคุมโรค
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมควบคุมโรค
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมควบคุมโรค และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมควบคุมโรค และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบท้ายประกาศ 1 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมควบคุมโรค
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมควบคุมโรค

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ ๑ นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ ๒ นิติกรปฎิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ ๓ นักวิชาการเงินและบัญชีปฎิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ ๔ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฎิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ ๕ เจ้าพนักงานพัสดุปฎิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ ๖ เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมควบคุมโรค
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมควบคุมโรค

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แผนที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมควบคุมโรค
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมควบคุมโรค
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ