ประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งโดยการสอบปฏิบัติ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งโดยการสอบปฏิบัติ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 1.นักวิชาการสาธาณสุข
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 2.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 3.นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 4.นักจัดการงานทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 5.นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 6.นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 7.นักวิชาการเงินและบัญชี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 8.นักวิชาการคอมพิวเตอร์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 9.เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 10.นายช่างไฟฟ้า
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 11.นายช่างโยธา

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
คลิกดาวน์โหลด แผนผังมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
คลิกที่ีนี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป